VNITŘNÍ ŘÁD

         

I. Úvod

Základní kynologická organizace Horní Suchá  č. 021(dále jen „ZKO č. 021“) byla založena  9.2.1995. Změnou zákona se stala základním článkem organizační struktury Českého kynologického svazu (dále jen „ČKS“).  ZKO je pobočným spolkem ČKS.                                 

II. Postavení ZKO č. 021

1.      Stanovy ZKO č. 021 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 14.12.1990 pod čj.VSP/1-1779/90-R, organizaci bylo přiděleno identifikační číslo 65468490 a je samostatným právním subjektem zařazeným pod Český kynologický svaz. Má odvozenou právní subjektivitu od ČKS. ZKO hospodaří se svým majetkem a jedná svým jménem ve všech věcech samostatně.

2.      Vnitřní řád je základní normou ZKO č. 021, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy a nesmí být v rozporu se stanovami a vnitřními předpisy ČKS.

3.      Sídlem ZKO č. 021 je  ul. Firlovka č. 4/1392 , Horní Suchá PSČ 735 35. Činnost provozuje ve svém účelovém zařízení v Horní Suché.

4.      Jménem ZKO  vystupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.

5.      Pro bezhotovostní platební styk má ZKO č. 021  zřízen účet č. 2400911574/2010  - FIO banka.

6.      Podpisové právo za ZKO č. 021 má předseda, místopředseda a pokladník po předchozím odsouhlasení výkonného výboru.

III. Poslání, cíle a předmět činnosti

       Základním posláním ZKO č. 021 je :

1.      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do tělovýchovných a sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

2.      vytvářet možnosti pro užívání svých sportovišť  zájemci z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

3.      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

4.      budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

5.      vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti kynologie jako celku,

6.      hájit zájmy ZKO č. 021 a zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány obce Horní Suchá a ostatními organizacemi jako např. ČKS, MSKS, Klub agility a ostatní sportovní svazy, které se zabývají podobnou činností.

IV. Majetek ZKO č.021

1.      Majetek ZKO č. 021 je ve vlastnictví ZKO č. 021 jako celku. O jeho nabývání, prodeji, převodech práv hospodaření s majetkem a o dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze. O prodeji nemovitého majetku rozhoduje členská schůze.

2.      V majetku ZKO č. 021 jsou:

2.1.nemovité věci:

2.1.1.      chata klubovny vč. přístřešku

2.1.2.      chata sociálního zařízení

2.2.movité věci dle inventury

3.      Zdrojem majetku ZKO č. 021 jsou zejména:

3.1.příspěvky členů ZKO č. 021,

3.2.příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

3.3.státní příspěvky, dotace od Českého kynologického svazu, jiných organizací a osob,

3.4.příspěvky a dotace od obce Horní Suchá,

3.5.majetek převedený do vlastnictví ZKO č. 021 členem ZKO č. 021.

4.      Kromě majetku, ke kterému má ZKO č. 021 vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Tato činnost se řídí obecně závaznými předpisy.

5.      Základem finančního hospodaření ZKO č. 021 je roční rozpočet, který vychází z plánu činnosti. Při jeho čerpání musí být respektována rozpočtová kázeň, tzn., že rozpočtované výdaje lze čerpat jen za předpokladu splnění rozpočtovaných příjmů a neplánované akce lze financovat jen tehdy, jestliže ZKO č. 021 na ně získá prostředky během roku nebo z úspor.

V. Členství v ZKO č. 021

1.      Členem ZKO č. 021 se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním ZKO č. 021. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor. Čestným členem  ZKO č. 021 se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy v činnosti ZKO či v kynologii.

2.      Dokladem o členství v ZKO č. 021 je členská legitimace se zaplacenými členskými příspěvky. Registraci členů a placení členských příspěvků zajišťuje výkonný výbor.

3.      Povinnosti člena ZKO č. 021:

3.1.      dodržovat stanovy a Vnitřní řád ZKO č. 021, respektovat usnesení členské schůze a opatření výkonného výboru,

3.2.      být členem Českého kynologického svazu,

3.3.      ve vztahu k majetku ZKO č. 021 dbát co největší hospodárnosti a šetrnosti, dodržovat ve všech prostorách ZKO č. 021 pořádek, předcházet možným škodám, bezodkladně nahlásit výkonnému výboru zjištěné nedostatky a závady na majetku ZKO č. 021,

3.4.      zaplatit členské příspěvky, o jejichž výši rozhodne výkonný výbor do 30.11.

3.5.      mít vždy zaplacené členské příspěvky a zaplacenou zálohu na odpracování brigádnických hodin. V případě splnění brigádnické povinnosti v plném počtu hodin se záloha převádí na další rok. Brigádnickou povinnost lze také odpracovat individuálně po dohodě s hospodářem klubu. V případě nesplnění těchto podmínek bude členovi ukončeno členství.

O počtu brigádnických hodin na další kalendářní rok rozhodne výkonný výbor v daném roce do 30.11. zvlášť  pro věkové kategorie v rozmezí:

muži od 18 let do  60 let   v rozsahu od 8 do 30 hodin,

ženy od 18 let do 60 let v rozsahu 8 - 30 hodin,

4.      Brigádnické hodiny:

Do brigádnických hodin se především zahrnují :

4.1.      práce při vyhlášených brigádách v areálu ZKO č. 021v Horní Suché,

4.2.      aktivní práce ve výkonném výboru ZKO č. 021,

4.3.      další práce a činnost členů klubu se souhlasem výkonného výboru.

5.      Práva člena:

5.1.      volit a být volen do orgánů řídících ZKO č. 021,

5.2.      být informován o činnosti ZKO č. 021 a o stavu jeho hospodaření,

5.3.      vznášet dotazy a dávat podněty k orgánům ZKO č. 021 k řešení zájmů a potřeb ZKO č. 021 i vlastních,

5.4.      po splnění svých povinnosti využívat výhody člena,

V. Orgány ZKO č. 021

1.      Nejvyšším orgánem je členská schůze (řádná, mimořádná, volební)

2.      Výkonný výbor

3.      Revizní komise

VI. Členská schůze

1.      Členská schůze je složena ze všech plnoletých členů ZKO č. 021 (nad 18 let). Členské schůze se konají nejméně jednou za rok. Pokud o svolání požádá nejméně 1/3  plnoletých členů ZKO č. 021, člen výkonného výboru nebo předseda revizní komise, koná se mimořádná členská schůze nejpozději do čtyř týdnů od doručení takového podnětu.

2.      Členská schůze zejména :

2.1.      rozhoduje o vzniku a zániku ZKO č. 021, v případě zániku ZKO č. 021 schvaluje majetkové vypořádání,

2.2.      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ZKO č. 021,

2.3.      rozhoduje o přijetí a změnách Vnitřního řádu ZKO č. 021

2.4.      volí výkonný výbor a revizní komisi ZKO č. 021,

2.5.      schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku, schvaluje rozpočet ZKO č. 021

2.6.      schvaluje statut čestného člena ZKO č. 021 na návrh výkonného výboru,

2.7.      stanoví hlavní směry činnosti ZKO č. 021 pro příští období,

2.8.      může si vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách.

3.      Členská schůze je způsobilá usnášení při nadpoloviční přítomnosti plnoletých členů ZKO č. 021, k platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu většiny přítomných. Pokud členská schůze není způsobilá usnášení, svolá výkonný výbor v 15 denní lhůtě s nezměněným pořadem jednání druhou členskou schůzi, která je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů ZKO č. 021.

VII. Výkonný výbor 

1.      Výkonným orgánem, který zabezpečuje plnění úkolů ZKO č. 021 v období mezi jednotlivými členskými schůzemi, je výkonný výbor. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci   členské schůze, zejména :

1.1.      zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

1.2.      organizuje a řídí hospodářskou činnost ZKO č. 021

1.3.      připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména :

- návrh rozpočtu na příští období,

-zprávu o hospodaření za uplynulé období, včetně čerpání dotací od státu,  
  Českého kynologického svazu, jiných organizací a fyzických osob,

- stanovení hlavní směry činnosti,

1.4.      dbá o hospodárné využívání a údržbu vlastního a svěřeného majetku ZKO č. 021,

1.5.      spolupracuje se sportovními svazy, především s Českým kynologickým svazem  při řešení
                        problémů  ZKO č. 021,

1.6.      zajišťuje operativní spolupráci s obecním zastupitelstvem v Horní Suché, s podniky, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

1.7.      kontroluje plnění členských povinností a rozhoduje o přijetí nových členů.

  

2.      Počet členů výkonného výboru stanoví členská schůze s tím, že musí být lichý počet, minimálně 5 členů a funkční období výkonného výboru je čtyřleté.

2.1. předseda

- řídí ZKO č. 021 a je oprávněn jednat jménem ZKO č. 021 ve všech  záležitostech,

- plně odpovídá za hospodaření ZKO č. 021, včetně správy a ochrany majetku ZKO č. 021,

- usměrňuje činnost funkcionářů ZKO č. 021,

- svolává výkonný výbor podle potřeby tak, aby v průběhu kalendářního roku proběhly                    

  minimálně  čtyři zasedání

2.2. místopředseda, hospodář

- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti,

- organizuje a koordinuje činnost jednotlivých článků ZKO č. 021,

- zajišťuje podklady pro jednání členské schůze a výkonného výboru, zpracovává schválené    

   materiály z  těchto jednání, včetně jejich publikace v kynologickém areálu,

- odpovídá za řádný stav a provoz budov v kynologickém areálu, včetně protipožárních opatření,

- odpovídá za přípravu terénu pro konání akcí pořádané ZKO č. 021

- připravuje podklady pro zajištění provozu areálu, zejména určuje potřebu a postup prací při

  brigádnické činnosti,

- sleduje plnění členských povinností, zejména plnění brigádnických povinností

2.3. pokladník

- zajišťuje přesnou evidenci peněžních prostředků a jejich dokumentaci, vede peněžní deník,

- sleduje plnění členských povinností zejména placení členských příspěvků,

- zajišťuje spolu s předsedou smlouvy při pohybu majetku ZKO č. 021,

- zajišťuje spolu s předsedou smlouvy při pojištění majetku a odpovědnosti za činností ZKO č. 021,

- vede jmennou registraci členů,

 

2.4. hlavní výcvikář

- organizuje výcviky a řídí činnost výcvikářů pro agility, sportovní kynologii a trenéry.

- plánuje výcvikové a chovatelské akce pořádané ZKO č. 021.

- řídí a organizuje sportovní a závodní činnost ZKO č. 021.

- aktivně se účastní a spoluorganizuje akce především zkoušky s výkonu, bonitace a ostatní akce,

   které jsou spojeny s výkonem, psů.

- sleduje a vyhodnocuje účast závodního družstva v mistrovských soutěžích, včetně plnění

   výkonnostních cílů,

- zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace výcvikářů, figurantů, kladečů a rozhodčích z řad členů    

   ZKO

- vede evidenci vyškolených výcviků, figurantů, kladečů a rozhodčích

- rozhoduje o složení a činnosti závodního družstva,

- vede, řídí a plánuje tréninkový proces,

- navrhuje a organizuje soustředění a výcvikové tábory ZKO č. 021

2.5. Člen výkonného výboru odpovědný za dotační politiku

- připravuje projekty spojené s činnosti klubu

- sleduje výzvy, které jsou vyhlašovány orgány státní správy, nadací a ostatních organizací, které

  poskytují dotační programy spojené s činnosti klubu

- vyhodnocuje a provádí vyúčtování poskytnuté dotace

 

3.      Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

4.      Jednání výkonného výboru může být i per rolam.

VIII. Revizní komise

1.      Revizní komise, která je tříčlenná, provádí revizi hospodaření ZKO č. 021 a hospodaření výkonného výboru. Ze své činnosti je odpovědná pouze členské schůzi.

2.      Obecně jsou její úkoly vymezeny takto :

2.1.      kontrola plnění usnesení členské schůze a výkonného výboru,

2.2.      kontrola dodržování organizačního řádu ZKO č. 021 a stanov Českého kynologického svazu,

2.3.      vyjádření k rozpočtu a k zaměření činnosti pro další období,

2.4.      revize pracovních smluv a dohod,

2.5.      revize hospodaření s finančními prostředky ZKO č. 021,

2.6.      vyřizování stížností v rámci ZKO č. 021.

IX. Kynologický areál Horní Suchá

1.      Provozní doba areálu :

-          od prosince do března je zpravidla pro veřejnost uzavřen,

-          provozní doby v areálu navrhuje hlavní výcvikář a schvaluje výkonný výbor.

-          provoz mimo určené hodiny pro nečleny je možný se souhlasem výkonného výboru.

2.      Vyhrazená část areálu :

-          chata klubovny,

-          výcvikový areál

-          sociální zařízení a krytý krb,

-          parkování osobních automobilů,

tyto prostory jsou určeny k bezplatnému užívání jen členům ZKO, kteří splnili svou povinnost pro daný kalendářní rok. Pro tyto členy nezaniká povinnost zaplatit poplatek za náklady, který určuje pro kalendářní rok výkonný výbor.

3.      Při parkování osobních automobilů je člen povinen parkovat takovým způsobem, aby neomezoval ostatní členy ZKO č. 021 v parkování. Při konání akcí v areálu je parkování omezeno a člen je povinen se řídit pokyny organizátorů.

4.      Při používání areálu má člen za povinnost co nejšetrněji zacházet se společným majetkem a po ukončení svého pobytu provést úklid užívaných prostor pro další použití. Předávání a přebírání areálu provádí pověřený člen výkonného výboru. To platí i v případě, že areál využívá jiná osoba než člen. 

5.      Pohyb v areálu vyhrazeném pro výcviky řídí pověření výcvikáři.

6.      Ostatní činnost v areálu upřesňuje dodatek organizačního řádu tzv. "POVINOSTI PŘI VÝCVIKU", který je přílohou Vnitřního řádu ZKO č. 021.

XI. Závěrečná ustanovení

1.      Vnitřní  řád ZKO č. 021 schválila členská schůze dne 14.12. 2016 s účinností od 01.01. 2017.

2.      Změny a doplňky vnitřního řádu vydává výkonný výbor ZKO č. 021, jejich schválení předkládá nejbližší následující členské schůzi.

POVINOSTI PŘI VÝCVIKU

(dodatek vnitřního řádu ZKO Horní Suchá č. 021, část IX bod 6)

 

-          Všichni účastníci výcviku se řídí pokyny hlavního výcvikáře, výcvikáře a trenérů.     

 

-          V areálu klubu ( mimo vyhrazené prostory pro výcvik ) je  zakázáno pouštět psy bez náhubku. Pes musí být řádně připoután na vodítku tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky areálu. Psovod je povinen uvazovat psa jen v místech k tomu určených.

 

-          Do klubovny Klubu a sociálních zařízení je zakázáno vstupovat se psy.

 

-          Psovod je povinen upozornit výcvikáře na všechny skutečnosti, které by vedly k narušení plynulého výcviku (agresivní neovladatelný pes, bojácný pes, háravá fena, nemoc psa, skutečnosti k povaze psa, reakce na střelbu, pes útočící na jiné psy).

 

-          Každý účastník výcviku je povinen mít u sebe základní vybavení pro výcvik, zejména kvalitní obojek, vodítko, náhubek, atd.

 

-          Během pobytu v areálu klubu je psovod povinen zajistit psovi dostatečné množství tekutin.

 

-          Psovod nastupuje na výcvik ve stanoveném termínu, na cvičišti se řídí pokyny výcvikáře a trenérů. V případě individuálního výcviku je psovod povinen se domluvit s výcvikářem, který mu určí prostor k výcviku, to platí i pro více skupin, kteří provádějí výcvik v areálu.

 

-          Při provádění obrany jsou všichni účastníci výcviku dbát zvýšené opatrnosti, řídit se pokyny výcvikáře event. figuranta.

 

-          Po ukončení výcviku je psovod povinen provést úklid areálu, zejména pak zajistit, aby na cvičišti nezůstaly předměty (kovové držáky pamlsků, značky, misky, aporty a kovové a dřevěné předměty), které mají za důsledek poškození žacího stroje.

 

-          V případě vyvenčení psa je psovod povinen si neprodleně po svém psu uklidit.

 

-          Za jakékoliv škody způsobené psem odpovídá v plné výši psovod.

                                                                                                      

     

 

                                                                                            Výkonný výbor ZKO č. 0212015 Bajulinet